• Оренда майна

  • Реформа місцевого самоврядування

  • Про енерго- ефективність

Останні новини

№1413 Про внесення змін у рішення обласної ради від 26.07.2018 №1135 «Про Програму підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки»

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Двадцять третя сесія                                                                                           VIІ скликання

від 23.05.2019 № 1413

Про внесення змін у рішення
обласної ради від 26.07.2018 №1135
«Про Програму підвищення
енергоефективності будівель
бюджетних установ та закладів у
Житомирській області на 2018-2022 роки»

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 25.02.2019 № 1130/2-19/51, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку
від 14.05.2019 року, з питань бюджету і комунальної власності
від     20.05.2019    року, обласна рада.

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 26.07.2018 № 1135 «Про Програму підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки», а саме:

1.1. Пункт 1 таблиці «Напрями діяльності та заходи Програми» розділу V «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка 1 до рішення викласти у новій редакції:

Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін викона-ння заходу Виконав
ці
Джерела фінансува-ння Орієнтовні обсяги фінансува
ння (вартість тис.грн)
Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обгрунтування  реалізації енергоефектив-них проектів Виконання енергетичних аудитів будівель бюджетних закладів та установ обласного підпорядкування 2018-2021 роки Відділ енергетич-ного мене-джменту, особи, які мають право на проведе-ння сертифі-кації енерге-тичної ефек-тивності та обстеження інженерних систем, стру-ктурні під-розділи обл-держадміні-страції, комунальні підприєм-ства та установи обласної ради, які фінансують-ся з обласного бюджету Облас-ний  бюджет

2018 рік – 120

2019-2021 роки –у разі формування потреби

Формування переліку пріоритетних до виконання енергозберігаючих заходів, технічне та економічне обґрунтування таких проектів, підвищення  рівня ефективності від  їх реалізації

Запровад-ження  системи  щоденного  моніторингу  споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними закладами.

Включення в електронну систему  щоденного моніторингу за споживанням енергоресур-сів

2018-2022 роки

Відділ енергетичного

менеджменту, структурні підрозділи облдержад-міністрації, комунальні підприєм-ства та установи обласної ради, які фінансуються з обласного бюджету

Обласний  бюджет

2018 р. – 50

2019-2021 роки – у разі  формування потреби

Наявність оперативної та достовірної інформації про споживання ПЕР, можливість визначення питомих показників витрат енергоресурсів, встановлення лімітів споживання, визначення установ пріоритетних до проведення енергоаудитів та енергоефективних заходів

1.2. Пункт 10 додатка 2 до рішення викласти у такій редакції:

«10. Для підготовки проектів рішень про обласний бюджет та про внесення змін до обласного бюджету головні розпорядники коштів надають відповідні пропозиції щодо видатків по об’єктах, що містяться у додатках 1 та 2 до Порядку.

Використання коштів для проведення заходів з підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області провадиться відповідно до норм чинного законодавства.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

 

Голова обласної ради                                                                                В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2