Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту

Адреса: 10014 м.Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 1. електронна пошта управління Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. _
Посада Прізвище, ім'я, по батькові № телефону № кабінету

Slusar

Начальник управління, головний бухгалтер

Слюсарь Ольга Василівна (0412) 43-21-41 206
Заступник начальника управління, начальник відділу бухгалтерського обліку Корнієцька Оксана Миколаївна (0412) 43-21-42 208/1
Головний спеціаліст Єрьоміна Ірина Миколаївна (0412) 43-21-59 208/1
Головний спеціаліст Малиш Валентина Вікторівна (0412) 43-21-61 207
Консультант Дяченко Людмила Миколаївна (0412) 43-21-60 208/1
Консультант Ліщина Віта Леонідівна (0412) 43-21-61 207
Адреса: 10014 м.Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 1.
Начальник відділу звітності та аудиту Вакуленчик Марина Василівна  (0412) 43-21-43 501
Консультант      

 
Основні функції та завдання управління

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради виконує такі завдання:

 1. Забезпечує організацію та здійснення бухгалтерського облікуфінансово-господарської діяльності обласної ради згідно із Законом України“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, іншими нормативними актами, складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову, бюджетну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Здійснює фінансово-господарське забезпечення діяльності депутатів обласної ради, працівників виконавчого апарату обласної ради, постійних комісій, сесій обласної ради та інших заходів, що плануються обласною радою та проводяться за участі обласної ради.
 3. Відображає в документах достовірну та в повному обсязі інформацію про господарські операції і результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами обласної ради.

4. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань та їх реєстрації в органах Державної казначейської служби, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірно та у повному обсязі відображує операції у бухгалтерському обліку та звітності.

5. Веде облік разової грошової допомоги, яка надається депутатами обласної ради відповідно до Положення про порядок та умови надання громадянам разової грошової допомоги, Положення про порядок та умови надання військовослужбовцям та іншим особам, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, разової грошової допомоги для проведення лікування та проходження реабілітації, згідно з розпорядженнями голови обласної ради. Готує документи для формування поштових відправлень вказаної допомоги та подання відповідної звітності в органи фіскальної служби.

 1. Забезпечує поточний контроль за наявністю та використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 2. Запобігає виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності.
 3. Здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності розпорядникам нижчого рівня.
 4. Здійснює аудиторські перевірки та фінансовий аналіз комунальних підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад області та (або) фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.
 5. Здійснює контроль за економним і раціональним використанням бюджетних коштів та матеріальних цінностей обласної ради, забезпечує проведення їх інвентаризації та списання у встановлені строки.

Для виконання вказаних завдань на управління покладаються такі функції:

 1. Формування, подання на затвердження голові обласної ради, першому заступнику голови обласної ради розрахунків та показників кошторису видатків для забезпечення роботи депутатів обласної ради,на утримання виконавчого апарату обласної ради, а також на виконання окремих обласних програм, де головним розпорядником коштів визначено обласну раду.
 2. Ведення обліку руху товарно-матеріальних цінностей.
 3. Ведення обліку руху основних засобів, малоцінних необоротних активів та нематеріальних активів.
 4. Ведення обліку готівкових і безготівкових коштів.
 5. Ведення обліку заробітної плати.
 6. Ведення обліку розрахунків з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами.
 7. Ведення обліку разової грошової допомоги, що надається депутатами обласної ради малозабезпеченим громадянам області.

8.   Своєчасне формування та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності.

9.  Використання коштів згідно з кошторисом, дотримання фінансової дисципліни.

10. Збереження грошових і матеріальних цінностей.

11. Проведення аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та установ, що перебувають у спільній власності територіальної громади області та (або) фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.

12. Здійснення документального оформлення результатів аудиторської перевірки, підготовки звітів, висновків та рекомендацій, проведення моніторингу врахування рекомендацій.

13.   Підготовка пропозицій щодо удосконалення або реорганізації системи управління персоналом, фінансовими та матеріальними ресурсами підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області, а також запобігання незаконному, неефективному використанню коштів.

14. Внесення пропозицій щодо раціонального використання фінансових ресурсів, поліпшення фінансового забезпечення діяльності обласної ради, комунальних підприємств та установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад області.

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної  у реєстри бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення, передачу в Державний архів Житомирської області та архів обласної ради документів, облікових регістрів, звітів, інше;

- надання користувачам у повному обсязі правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан обласної ради, результати її діяльності, рух бюджетних коштів, а також, за результатами аудиторської перевірки, про фінансовий стан комунальних підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад області;

- документальне оформлення результатів аудиторської перевірки, підготовки звітів, висновків та рекомендацій, проведення моніторингу врахування рекомендацій;

- надання відповідним структурним підрозділам обласної ради даних бухгалтерського обліку та звітності, результатів аудиту для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Працівники управління беруть участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів, а також у здійсненні заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства.

За дорученням голови обласної ради управління надає необхідну допомогу органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам, установам, організаціям, що перебувають у спільній власності територіальних громад області та (або) фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, щодо бухгалтерського обліку, фінансово-господарського забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад області та (або) фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, в межах своєї компетенції.

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради має право:  

1. Вимагати своєчасного оформлення і надання документів у встановленому порядку від посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, комунальних підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад області, а також може одержувати довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, як в паперовому, так і в електронному вигляді.

2. Вимагати раціонально та економно використовувати бюджетні кошти, матеріальні цінності, майно обласної ради, а також фінансові, матеріальні ресурси  комунальних підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад області.

3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів та відповідних фахівців для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

4. Брати участь у сесіях обласної ради, нарадах, робочих групах, інших зібраннях, які проводяться обласною радою, її виконавчим апаратом.

5. Вносити на розгляд керівництва обласної ради проекти розпоряджень голови обласної ради, рішень обласної ради, планів, заходів, доповідні та службові записки, інформацію з питань, що належать до компетенції управління.

6. Взаємодіяти та співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у спільній власності територіальних громад області та (або) фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2