Кошторис на 2016 рік

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Сім мільйонів триста дев'яносто дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок.
 
  (сума словами і цифрами)
  Голова обласної ради
  (посада)                      
      А.В. Лабунська
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  24 лютого 2016 р.    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
КОШТОРИС
на 2016 рік
13576948  Житомирська обласна рада
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м. Житомир
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  Обласний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  Житомирська обласна рада
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    010116  Органи місцевого самоврядування)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 7 399 200,00 - 7 399 200,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 7 399 200,00 х 7 399 200,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 7 399 200,00 - 7 399 200,00
Поточні видатки 2000 7 399 200,00 - 7 399 200,00
Оплата праці 2110 3 184 500,00 - 3 184 500,00
Заробітна плата 2111 3 184 500,00 - 3 184 500,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 700 600,00 - 700 600,00
Використання товарів і послуг 2200 3 350 100,00 - 3 350 100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 486 800,00 - 486 800,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2 072 600,00 - 2 072 600,00
Видатки на відрядження 2250 95 000,00 - 95 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 695 700,00 - 695 700,00
Оплата теплопостачання 2271 470 400,00 - 470 400,00
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 14 100,00 - 14 100,00
Оплата електроенергії 2273 211 200,00 - 211 200,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу 2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 95 700,00 - 95 700,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 95 700,00 - 95 700,00
Інші поточні видатки 2800 68 300,00   68 300,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     В.В. Ширма
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     О.В. Слюсарь
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
24 лютого 2016 року      
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.